آزمون های روانشناسی– تست گرافولوژی (خط شناسی)

تست گرافولوژی یکی از روش‌های ارزیابی شخصیت است که با استفاده از نوشتار فرد، ویژگی‌های شخصیتی او را بر اساس فضاها، خطوط، شکل‌ها و نقاط تحلیل می‌کند.

آزمون های روانشناسی–تست گرافولوژی (خط شناسی)
آزمون های روانشناسی– تست گرافولوژی (خط شناسی)