رزرو نوبت مشاوره – اعظم طالبی

اعظم طالبی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

درمانگر بالینی، درمانگر فردی، روانشناسی سرطان، درمان اختلالات اضطرابی، سوگ، خودکشی، بحرانهای تجاوز جنسی، دوقطبی، وسواس

اعظم طالبی
رزرو نوبت مشاوره – اعظم طالبی