رزرو نوبت مشاوره – دکتر شکیبا زاهد

دکتر شکیبا زاهد

متخصص آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

آموزش مراقبت از بیماران دمانس و آلزایمر، پیشگیری از آلزایمر و سالمندی فعال

رزرو نوبت مشاوره – دکتر شکیبا زاهد
رزرو نوبت مشاوره – دکتر شکیبا زاهد