رزرو نوبت مشاوره – فاطمه نصر آزادانی – مشاور خانواده و فردی

فاطمه نصر آزادانی

کارشناسی ارشد مشاوره

مشاور روابط عاطفی و پیش از ازدواج
مشاور فردی (وسواس، اضطراب و….)
اجرای تست های شخصیت و روان سنجی
معنادرمانگر به ویژه اختلالات سایکوسوماتیک و ام.اس

رزرو نوبت مشاوره – فاطمه نصر آزادانی – مشاور خانواده و فردی