آرشیو برچسب های: شادی

بدترین راه اندیشیدن در مورد شادی و غم

شادی و غم در کلینیک آفرینش - کلینیک جامع روانشناسی و مشاوره

آیا بهتر است به دنبال شادی باشیم یا فقط از غم فرار کنیم؟   نکات کلیدی: اگرچه مردم طوری صحبت می کنند که انگار متضاد یکدیگرند، اما شادی و غم احساسات متقابل نیستند. ممکن است در حین تجربه غم و اندوه شاد باشید و بالعکس. انتقال دهنده عصبی دوپامین اغلب با عاطفه مثبت همراه است، […]