رزرو نوبت مشاوره – شهره سلمانی زاده – مشاور فردی

شهره سلمانی زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مشاور فردی، درمان متمرکز بر هیجان، رویکرد هیجان مدار (EFT)، مداخله درمانی، سوگ، اضطراب، افسردگی، تروما

شهره سلمانی زاده
رزرو نوبت مشاوره – شهره سلمانی زاده – مشاور فردی