رزرو نوبت مشاوره – علی اکبر محمد رضایی

علی اکبر محمد رضایی

درمانگر لکنت زبان، اختلالات تلفظی و بیانی، تاخیر در رشد گفتار و زبان، تاخیر گفتار ناشی از کم شنوایی، عقب ماندگی ذهنی، اوتیسم، اختلالات صوت، آفازی

علی اکبر محمد رضایی - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
رزرو نوبت مشاوره – علی اکبر محمد رضایی