رزرو نوبت مشاوره – محمدجواد محمودی-درمانگر فردی با رویکرد هیجان مدار

محمدجواد محمودی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

روان درمانگر بالینی در حوزه فردی، سوگ، افسردگی، اضطراب، تروما

با رویکرد هیجان مدار (EFT)

محمدجواد محمودی
رزرو نوبت مشاوره – محمدجواد محمودی-درمانگر فردی با رویکرد هیجان مدار