رزرو نوبت مشاوره – شهناز رهنما

شهناز رهنما

رزرو نوبت مشاوره برای خانم شهناز رهنما:

کارشناسی ارشد مشاوره، مشاوره فردی رویکرد روانپویشی، مشاوره نوجوانان، مشاور گروهی : مهارت های زندگی، تحلیل ارتباط متقابل و سپاسگزاری

شهناز رهنما
رزرو نوبت مشاوره – شهناز رهنما