رزرو نوبت مشاوره – دکتر صدیقه شیروانی

دکتر صدیقه شیروانی

درمانگر کودک و نوجوان، مشاوره خانواده، ترمیم رابطه والد و کودک با رویکرد تراپلی مبتنی بر دلبستگی (بازی درمانی)، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

 

 

دکتر صدیقه شیروانی
رزرو نوبت مشاوره – دکتر صدیقه شیروانی