وبینار آنلاین-نشست صمیمانه با مبدعین ایماگوتراپی “دکتر هارویل هندریکس” و “دکتر هلن هانت”

تسهیلگر: دکتر علی قاسمیان

به دو زبان انگلیسی و فارسی در پلتفرم زوم

تاریخ: بیست و پنجم مرداد ماه

زمان: 20 الی 22 

مهلت ثبت نام: ۲3 مرداد ماه “ظرفیت محدود”

” شرکت در نشست ویژه عموم و بويژه روانشناسان، مشاوران و درمانگران می باشد و عواید حاصل از این نشست صرف کمک به دانشجویان نیازمند خواهد شد.”

ناموجود