رزرو نوبت مشاوره – فروزان شریفی – مشاور خانواده و فردی

فروزان شریفی

کارشناسی ارشد مشاوره

درمانگر وسواس فکری _عملی، اختلالات خلقی، اضطرابی، افسردگی، زوج درمانگر و مشاور خود شناسی و رشد فردی

فروزان شریفی
رزرو نوبت مشاوره – فروزان شریفی – مشاور خانواده و فردی