رزرو نوبت مشاوره – نگار حاجی هاشمی

 نگار حاجی هاشمی

کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت

بازی درمانگر کودک

مربیگری مهارت های فرزند پروری

تحلیل و بررسی قصه های کودکان

درمان شناختی رفتاری کودکان

نگار حاج هاشمی
رزرو نوبت مشاوره – نگار حاجی هاشمی