رزرو نوبت مشاوره – نیلوفر زهرانی

رزرو نوبت مشاوره برای خانم نیلوفر زهرانی:

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

من نیلوفر زهرانی هستم و زمینه‌ی فعالیتم طرحواره درمانگر (رواندرمانگر) و درمانگری فردی (نوجوان و بزرگسال) طبق پروتکل بین المللی طرحواره درمانی isst درحوزه‌ی اختلالات بوده و به صورت کلی نیز در حوزه خودکشی، سوگ، تروما، دوقطبی، افسردگی، اضطراب و… فعالیت دارم.

 

نیلوفر زهرانی طرحواره درمانگر روان درمانگر فردی( نوجوان و بزرگسال) درمان اختلالات اضطرابی  افسردگی تروما  سوگ خودکشی دوقطبی
رزرو نوبت مشاوره – نیلوفر زهرانی